Stanovy OZ

Stanovy
Občianskeho združenia LATERARIUS
Spoločnosť pre výskum histórie tehliarstvaČlánok 1.

1. 1     LATERARIUS – Spoločnosť pre výskum histórie tehliarstva (ďalej len LATERARIUS) – je nezávislé
          združenie zameriavajúce sa na podporu výskumu histórie tehliarstva na Slovensku, získavanie
          a publikovanie informácií z tejto tematiky a príbuzných odborov.
1. 2     Sídlom LATERARIUS je Bratislava 851 01, Mánesovo námestie 1.
1. 3     LATERARIUS je samostatným právnym subjektom.

Článok 2.    Ciele, úlohy a formy činnosti

2. 1     Podnecovanie a rozvíjanie aktivít v záujmovej oblasti, a to samostatne alebo v spolupráci s    
          ďalšími združeniami, inštitúciami a jednotlivcami.
2. 2     Združovanie a stretávanie sa záujemcov o túto oblasť histórie, výmena poznatkov a skúseností.
2. 3     Podporovanie využívania získaných poznatkov v rôznych vedeckých odboroch.
2. 4     Odborná výskumná a publikačná činnosť.
2. 5     Príprava a realizácia projektov, konferencií, aktivít a kultúrnych podujatí.

Článok 3.    Členstvo

3. 1     Členom LATERARIUS sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s jeho    
          stanovami a cieľmi.
3. 2     Členstvo v združení vzniká prijatím člena Správnou radou na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.
3. 3     Členstvo nadobúda platnosť dňom zaplatenia každoročného členského príspevku.
3. 4     Členstvo musí byť obnovované každoročne.

Článok 4.    Práva a povinnosti členov

4. 1     Člen LATERARIUS má právo:
          a. podieľať sa na činnosti združenia
          b. byť informovaný o činnosti LATERARIUS a jeho podujatiach, ako aj zúčastňovať sa na tejto  
          činnosti a podujatiach.
          c. obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko.
          d. voľný vstup na podujatia organizované združením a bezplatné získanie publikácií vydaných
          združením.

4. 2     Člen LATERARIUS má povinnosť:
          a. dodržiavať stanovy LATERARIUS a aktívne pomáhať pri dosahovaní jeho cieľov.
          b. platiť členské príspevky

Článok 5.    Zánik členstva

5. 1     Členstvo v LATERARIUS zaniká:
          a. vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z
          LATERARIUS predsedovi
          b. vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení člena z dôvodu
          závažného porušenia stanov.
          c. úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby
          d. zánikom združenia

 
Článok 6.     Orgány

6. 1     Orgánmi združenia sú:
          a. Správna rada (ďalej len SR) - najvyšší orgán
          b. Predsedníctvo - výkonný orgán
          c. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) - poradný orgán
 
Článok 7.     Správna rada

7. 1     Správna rada je najvyšším orgánom LATERARIUS.
7. 2     Zasadanie SR je zvolávané Predsedníctvom podľa potreby, minimálne však raz ročne.
7. 3     Právomoci SR:
          a. schvaľuje, upravuje a mení stanovy LATERARIUS.
          b. volí a odvoláva členov SR a Predsedníctva LATERARIUS, pričom prvých troch členov SR
          zvolí VZ.
          c. rozhoduje o prijatí alebo vylúčení členov združenia.
          d. schvaľuje program práce LATERARIUS na každý nasledujúci rok a výročnú správu.
          e. uznáša sa na zásadných hospodárskych opatreniach, schvaľuje rozpočet a určuje výšku        
          členských príspevkov.
          f. rozhoduje o rozpustení alebo zlúčení LATERARIUS s iným združením.
          g. menuje likvidačnú komisiu.
7. 4     SR je uznášaniaschopná za prítomnosti aspoň polovice členov.
7. 5     Za prijaté uznesenie musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov.
7. 6     O zmene stanov môže SR rozhodovať len dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov.
 
Článok 8.     Predsedníctvo

8. 1     Predsedníctvo koordinuje činnosť LATERARIUS a zastupuje ho navonok.
8. 2     Predsedníctvo pozostáva z predsedu, podpredsedu a pokladníka.
8. 3     Predsedníctvo je volené SR na jeden kalendárny rok.
8. 4     Na každý post predsedníctva môže kandidovať každý člen SR, pričom nemôže byť menovaný    
          naraz do dvoch funkcií.
8. 5     Predsedníctvo podľa potreby zvoláva zasadnutia LATERARIUS.
8. 6     Predsedu počas neprítomnosti zastupuje podpredseda.
8. 7     Pokladník je zodpovedný za hospodárenie LATERARIUS. Na konci svojho funkčného obdobia je    
          povinný predložiť SR správu.

Článok 9.     Valné zhromaždenie

9. 1     Valné zhromaždenie je poradným orgánom LATERARIUS. Skladá sa zo všetkých členov    
          LATERARIUS.
9. 2     VZ je zvolávané predsedníctvom podľa potreby minimálne raz ročne.
9. 3     Právomoci VZ:
          a. byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach združenia a hodnotiť túto činnosť.
          b. navrhovať budúcu činnosť, možné aktivity a tematické okruhy záujmu.

Článok 10.     Hospodárenie

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

10. 1     Majetok je vlastníctvom LATERARIUS a možno ním disponovať len so súhlasom predsedníctva.
10. 2     Predsedníctvo disponuje prostriedkami v súlade s platnými právnymi predpismi a stanovami    
            LATERARIUS.
10. 3     Príjmy tvoria:
            a.    členské príspevky
            b.    dotácie a subvencie
            c.    dary a iné príspevky
            d.    ostatné príjmy
10. 4    Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. V
           záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo
           vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a
           poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Článok 11.     Zastupovanie

11. 1     V mene LATERARIUS rokujú a podľa týchto stanov podpisujú: predseda, podpredseda a
            pokladník tak, že k názvu LATERARIUS pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Vo veciach
            hospodársko-finančných sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb.
11. 2     Predsedníctvo môže splnomocniť jednotlivých členov, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali
            LATERARIUS a rokovali v jeho mene.

Článok 12.     Zánik združenia

12. 1     LATERARIUS zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe    
            rozhodnutia SR.

Článok 13.     Majetkovo-právne vysporiadanie


13. 1     Pri zániku LATERARIUS alebo v prípade jeho zlúčenia s iným združením sa vykoná    
            majetkovo-právne vysporiadanie.
13. 2     Majetkovo-právne vysporiadanie vykoná likvidačná komisia, ktorú menuje SR.
13. 3     Najskôr sa vyrovnajú dlhy a záväzky a rozhodne sa o majetkovo-právnom vysporiadaní.
13. 4     Po ukončení likvidácie do 15 dní oznámi likvidačná komisia Ministerstvu vnútra zánik občianskeho združenia LATERARIUS.

Článok 14.

Stanovy LATERARIUS nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia VZ.Schválené v Bratislave dňa 18.06.2010