Členstvo

 

 

Občianske združenie LATERARIUS sa zameriava na výskum histórie tehliarstva, čo predstavuje zbieranie, spracúvanie a publikovanie informácií o tejto problematike, a v nemalej miere aj o jej podporu.

                  Získané informácie využívajú vo svojej práci predovšetkým osoby, zaoberajúce sa pamiatkovým a archeologickým výskumom, štúdiom histórie architektúry a staviteľstva alebo štúdiom regionálnej histórie. Pokiaľ poznajú pôvod tehál, môžu ich použiť ako datovací materiál jednotlivých častí historických stavieb. Výsledky výskumu sú určené nielen pre odborníkov, ale aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa o túto tému aktívne zaujíma. Pomerne širokú laickú základňu tvoria zberatelia historických tehál, ktorých možno nájsť vo všetkých kútoch Slovenska, práve tak ako aj v zahraničí, kde je tento typ zberateľstva taktiež veľmi rozšírený. Mnohí z nich sa zaujímajú o význam značiek na tehlách a pátrajú po ich pôvode. Preto je jedným z hlavných cieľov združenia LATERARIUS sprostredkovať vzájomnú spoluprácu medzi týmito zložkami, výmenu získaných informácií a tiež voľný prístup k výsledkom.

                  Pre splnenie našich cieľov je potrebné pracovať na viacerých úrovniach. Dvakrát ročne usporadúvame jednodňový seminár s medzinárodnou účasťou, plánujeme vydávanie populárno-vedeckého časopisu s polročnou periodicitou a prípadne aj ďalšie publikácie o danej problematike. Tiež chceme usporadúvať výstavy, exkurzie a iné činnosti, podporujúce komplexne záujem o túto oblasť.

Ak máte záujem zapojiť sa do týchto akcií, môžete sa stať členom na našej spoločnosti.

Členské na 1 kalendárny rok predstavuje 15 €.
Môžete  ho zaslať na účet združenia - Č. účtu: 2922845383/1100, alebo ho zaplatiť na najbližšom stretnutí znalcov a zberateľov historických tehál.
Prihlášku je  možné stiahnuť dole pod textom.

Pre členov ponúkame:
- voľnú účasť na stretnutiach – 2 x ročne
- bezplatne publikácie spoločnosti
- prednostné spracovávanie tehál z ich zbierok
- účasť na akciách a projektoch
- informovanie o dianí vo svete historického tehliarstva
- členský preukaz


Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu

V prípade, že máte otázky týkajúce sa nášho združenia, môžete nás kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo mailom: laterarius@laterarius.sk   

 

Prihláška do občianskeho združenia Laterarius na stiahnutie »