Logo
Login

Manuál k registru

                    Register tehliarskych značiek na Slovensku zahŕňa tehliarske značky, používané na našom území od. 16. stor. až po 1. pol. 20. stor.. Nápisy a symboly na tehlách označujú výrobcu, miesto alebo dátum výroby. Momentálne je v registri evidovaných 1000 tehliarskych značiek, čo je len časť z obrovského počtu značiek nachádzajúcich sa u nás. V budúcnosti sa chystáme tento počet zvýšiť na niekoľko tisíc značiek a dúfame, že vďaka informáciám aj od užívateľov tejto stránky a finančnej podpore Ministerstva kultúry SR a našich sponzorov dokážeme identifikovať čo najviac značiek, určiť ich vek, pôvod a vytvoriť ich prehľadnú databázu.
 
                       Pomocou FILTRA (vyhľadávača) je možné určiť výberové kritériá a systém vyhľadá v registri tehly, ktoré im zodpovedajú. Je možné určiť len jedno alebo aj viac kritérií, čím sa výber zužuje.
Jednotlivé kritéria obsahujú výberové kategórie, ktoré sa môžu ďalej členiť na podkategórie, pričom výberom nadradenej kategórie vyberáme aj všetky podkategórie.  V zátvorke za kategóriou je vyznačený počet položiek, zaradených do tejto skupiny, pričom jedna tehla môže byť zaradená aj do viacerých skupín naraz.
Červene označené výberové kritériá umožňujú výber viacerých položiek.
V prípade vyznačenia kritéria ako neuvedený sa toto kritérium vo výbere neberie do úvahy.
 
1. Identifikačné číslo – Každá tehla v registri má pridelené štvormiestne číslo. Pokiaľ užívateľ pozná číslo konkrétnej tehly, môže ju pomocou tohto kritéria rýchlo vyhľadať.
 
2. Písmená, alebo čísla – Pokiaľ do tejto kolónky doplníte písmená alebo číslovky, ktoré má hľadaná tehla obsahovať, systém vyhľadá len tie položky, ktoré obsahujú všetky vyznačené písmená (alebo číslovky) zároveň.
V prípade, že chcete vyhľadať všetky tehly, ktoré obsahujú aspoň jedno písmeno (alebo číslo z výberu), začiarknite štvorček na konci riadku.
Používajte len základné tvary písmen bez interpunkcie! Písmená aj čísla môžete písať v akomkoľvek poradí, s medzerami alebo bez medzier, veľké alebo malé.
 
3. Symbol – Mnohé tehly obsahujú aj rôzne symboly, niekedy aj viac ako jeden. Pre výber všetkých tehál obsahujúcich nejaký symbol stlačte slovo tu v hornom riadku.
Symboly sú rozdelené do viacerých kategórií, pričom je možné vybrať si viac možností naraz (použitím klávesy CTRL). Niektoré symboly ale nie sú s určitosťou identifikované.
 
4. Dátumy a čísla – v tejto položke si nevyberáte konkrétne číslo, ale celú skupinu, ako sú dátumy alebo výrobné čísla
 
 
 
 
 
5. Orámovanie – Tehly tu rozdeľujeme na tehly bez kartuše, s kartušou, ktorá môže mať rôzne tvary a tehly s orámovaním.
 
 
 
 
 
 
6. Reliéf znakov – Môže byť vystúpený – pozitív alebo zahĺbený - negatív, poprípade môže byť na tehle použité oba typy reliéfu. Berie sa tu do úvahy len reliéf znakov, nie kartuše, ktorá je v drvivej väčšine prípadov samozrejme negatívna. Reliéf sa v rámci kresby vyjadruje šrafovaním (negatív).
 
 
 
 
 
 
7. Región – Táto kategória zužuje výber na určitú oblasť a to buď: Západné, Stredné a Východné Slovensko (ktoré vychádzajú z bývalého administratívneho členenia krajov) alebo na jednotlivé okresy. Systém umožňuje vybrať si aj niekoľko okresov naraz (použitím klávesy CTRL).
Jednotlivé značky môžu byť zaradené do viacerých okresov, pokiaľ v nich máme zaznamenaný ich výskyt, alebo vieme určiť pôvod z daného regiónu.
 
8. Datovanie – v súčasnosti je u mnohých položiek veľmi nepresné, často len na úrovni odhadu. Čím viac informácií o konkrétnej značke sa nám podarí zhromaždiť (napr. o veku stavieb postavených z daných tehál a pod.) tým viac budeme schopní datovanie jednotlivých značiek spresňovať. Momentálne je ale nutné brať danú kategóriu s istou rezervou.
 
Po zadaní jednotlivých kritérií stlačte Použiť filter vyhľadávania.
 
Výstup:
V čiernom riadku sa zobrazuje počet nájdených výsledkov, pokiaľ je ich viac než sto, zobrazia sa až po kliknutí na stránkovanie, poprípade môžete skúsiť zúžiť výber pomocou nejakých výberových kritérií. 
Výber sa zobrazí vo forme prehľadnej tabuľky, pričom si prípadne môžme pozrieť detail kresby alebo fotografie danej tehly (ak je priložená). V čiernom riadku je ikonka, ktorá umožňuje prepnúť zobrazenie na miniatúry (len kresby), pričom informácie k jednotlivým položkám je možné privolať kliknutím na konkrétnu kresbu.
 
Pokiaľ si chceme výber vytlačiť, klikneme na možnosť Vytlačiť do PDF, nachádzajúcej sa v čiernom riadku. V ďalšom kroku môžeme vylúčiť z výberu nehodiace sa položky.