Zoznam použitej literatúry

Zdroje môžeme rozdeliť do viacerých kategórií:

Archívne dokumenty

archív – informácie sú veľmi rôznorodé, väčšinou ale pojednávajú o obchodno-právnych vzťahoch firiem. Poskytujú obvykle priamu informáciu.

Odborná literatúra

odborné články, pojednávajúce o histórii tehliarstva, takisto spracovávajú rôzne zdroje informácií ako sú archívne materiály, staršie publikácie a tiež vlastné výskumy. Výhodou je, že sprostredkúvajú už spracované a ucelenejšie poznámky, pričom všetky uvedené informácie sú autorizované. Ako odbornú literatúru k tejto tematike je možné využiť aj monografie spracovávajúce históriu jednotlivých obcí alebo celých regiónov.

ADAMOVÁ - TURČAN 2011
- M. Adamová, T. Turčan: Žiaromat Kalinovo, 120 rokov výroby šamotu. Košice

ČURNÝ 2008 – M. Čurný: Tehla ako stavebný materiál stredovekej a novovekej architektúry na Slovensku. Pohľad archeológa. Dizer­tačná práca. Nitra.
(AÚ SAV Nitra)

ČURNÝ 2009 – M. Čurný: Značkované tehly z Nitry. In: Jeles téglák, jeles emlékeink, Az I. és II. Bélyeges Tégla Napok előadásai. Balványos. s. 54-59.

ČURNÝ 2011 – M. Čurný: Staré názvy tehelní. In: Laterãrius - Dejiny tehliarstva na Slovensku, Supplementum 3, Zborník SNM-Archeológia. Bratislava.
s. 105- 136

DANKO 2019 - V. Danko: Nové poznatky o tehelniach v Topoľčanoch a okolí. Prednáška na 19. stretnutí znalcov a zberateľov historických tehál (16. 11. 2019). Bratislava.

ELIÁŠ 2011 – M. Eliáš: Tehliarstvo a tehelne v Šuranoch a v blízkom okolí. In: Laterãrius - Dejiny tehliarstva na Slovensku, Supplementum 3,
Zborník SNM-Archeológia. Bratislava. s. 99-103

FRANKL 2008 - P. Frankl: Židia v Žiline. Žilina 2008.

HRUBALA – WITTGRÚBER 2006 – M. Hrubala – P. Wittgrúber: Tehliarstvo v Pezinku. Pezinok.

HUBA 1981 - P. Huba: Charakteristika výrobnej základne a zamestnanosti na Orave do roku 1945. Oravské múzeum 2, 1981, s. 6-11.

NAGY 2018 - Dotkni sa hliny. Scenár expozície dejín tehliarstva v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

NĚMEC 1965 - Z. Němec: Hospodárske pomery. In: I. Sedlák (Red.): Dejiny Prešova 2. Košice 1965, s. 127-146 (s. 132).

SULAČEK 1998 - J. Sulaček: Ekonomicko-sociálny vývoj v rokoch 1919-1938. In: I. Chalupecký (Zost.): Dejiny Popradu. Košice 1998, s. 239-266 (s. 256).

TALAPKA 1997 - A. Talapka: Hospodárstvo obce. In: Teplička nad Váhom 1267-1997. Teplička nad Váhom - Žilina 1997, s. 149-207.

URMINSKÝ 2011 – J. Urminský: Tehliarska produkcia v Trnave a Hlohovci v stredoveku a novoveku. In: Laterãrius - Dejiny tehliarstva na Slovensku,
Supplementum 3, Zborník SNM-Archeológia. Bratislava. s. 65-74

WAGNER 1997 - T. Wagner: Moravany nad Váhom. Hospodárske dejiny. In: http://www.moravany.sk/, 23.4.1997, s. 1-7

Komerčné zoznamy firiem

Komerčné zoznamy firiem predstavujú výborný a obsiahly zdroj informácií. Tie obyčajne zaznamenávajú stav firiem v konkrétnom časovom období, pričom okrem mena firmy poskytujú často aj niektoré iné údaje, ako je napr. adresa firmy, sortiment, rok založenia a pod. Tieto podklady však zachytávajú len údaje o  firmách, ktoré si boli ochotné zaplatiť túto formu reklamy (obvykle ide o  väčšie firmy) a uvedené údaje môžu byť tiež ovplyvnené reklamnými faktormi. Napríklad údaj rok založenia sa nemusí týkať tehelne, ale firmy ako takej. Počet zamestnancov môže byť nadhodnotený a zachytávať aj krátkodobých, sezónnych pracovníkov. Niektoré druhy sortimentu môžu byť len na objednávku a pod. Tieto zoznamy sa navzájom veľmi líšia ako formou, tak aj rozsahom, pričom niektoré majú len regionálny charakter.

1840-1919 PW
Pressburger Wegweisser (roky 1840 - 1919) Geschäfts Kalender, Alois Schreiber Pressburg
 

1892 J
Magyarország iparosainak és kereskedőinek czím és lakjegyzéke. zost. J. Jekelfalussy. Budapest 1892 (poskytol Dr. Herzig Béla)

1909 HIBF
Hazai Ipari Beszerzési Források. vyd. Stephaneum nyomda r.t.. Budapest 1909

1926 C
Průmyslový Compass, zost. R. Hanel, A. Bau-Industrie. vyd. Nakladatelská společnost Compass. Praha 1926 (poskytol Petr Vondrák)

1926 SFPP
Sosnam firiem priemyselných podnikov - Banská Bystrica. vyd. Obchodná a priemyselná komora (Havelka a spol.). Banská Bystrica 1926

1929 NAK
Nový adresár mesta Košíc a okolia. vyd. kníhkupectvo Jaschkó Géza. Košice 1929

1930 ATH
Adresár Trnavského a Hlohoveckého okresu. vyd. Urbanek a spol.. Trnava 1930

1930-31 ATB
Almanach der Tschechoslowakischen Bauindustrie Jahrgang. zost. Dr. Ing. O. Kallauner, Stavivo. Brno 1930-31 (poskytol Petr Vondrák)

1931 AP
Adresár Prešova a prešovského okresu. vyd. Minerva (Spányi Artúr), Prešov 1931

1934 AK
Adresár. Košice 1934

1936 ARČ
Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědelství, svazek 1, vo vlastnom náklade firma Rudolf Mosse 1936

1938 C
Průmyslový Compass. zost. R. Hanel, A. Bau-Industrie. vyd. Nakladatelská společnost Compass. Praha 1938 (poskytol Petr Vondrák)

1939 C
Průmyslový Compass. zost. R. Hanel, A. Bau-Industrie. vyd. Nakladatelská společnost Compass. Praha 1939 (poskytol Petr Vondrák)

1939 VF
A visszacsatolt felvidék és ruténföld címtára. vyd. Kiadia a stud. (statisztikai tudósító). Budapest 1939

1940 APVS
Adresár priemyselnej výroby Slovenska. vyd. Slovenská ľudová kníhtlačiaren. Bratislava 1940

1943 AP
Adresar priemyslu, obchodu, remesiel, peňažníctva a družstevníctva na Slovensku. vyd. Obchodná a priemyselná komora. Bratislava 1943 (poskytol PhDr. Štefan Holčík, CSc.)

1943 ŽA
Živnostenský adresár Šariša, Zemplína a Spiša. zost. J. Brezinský. Prešov 1943

1943-44 C
Průmyslový Compass, zost. R. Hanel, A. Bau-Industrie. vyd. Nakladatelská společnost Compass. Praha 1943-44 (poskytol Petr Vondrák)

1946 AČP
Adresář československého průmyslu. vyd. ORBIS, 1946

Iné typy zoznamov

1941 ÚPN - informácie pochádzajúce zo stránky Ústavu pamäte národa, ktorý mapuje aj perzekúcie voči židovskému obyvateľstvu počas rokov 1940-41, zabavovanie ich majetkov a v niektorých prípadoch aj mená nástupných firiem (arizácie). Tieto údaje vychádzajú z archívnych zdrojov.

1961 ISN - Informácie o starých názvoch tehelní a hliníkov. Tento dokument bol vypracovaný na základe žiadosti vtedajšieho riaditeľa AÚ SAV v Nitre, doc. Antona Točíka, resp. Dr. Juraja Bártu. Dokument zachytáva j výsledok prvej etapy zoštátnenia tehliarskych podnikov.

Internet je zdroj prístupný a veľmi obsiahly, pričom väčšina použitých informácií o tehliaroch pochádza z oficiálnych stránok jednotlivých obcí, ktoré spracúvajú v rôznom rozsahu svoju históriu. Nevýhodou je neznalosť pôvodu uvádzaných údajov a iba malá možnosť overenia ich pravdivosti.

Pamätníci môžu asi ako jediní poskytnúť informácie aj o tej skupine tehliarov, ktorú ostatné pramene príliš nezmieňujú. Ide o malých tehliarov s ručnou výrobou miestneho významu, často len nájomcov tehelní. Dokumenty o ich existencii môžu byť ale desaťročia uchovávané ako rodinné poklady. V prípade, že nás ich príbuzní skontaktujú, mená ich predkov neupadnú do zabudnutia.