Digitálna knižnica

 

        Históriou tehliarstva sa v súčasnosti zaoberá len malá skupina odborníkov a preto sa články, zaoberajúce sa touto témou, vyskytujú skôr sporadicky. Vo väčšine prípadov ide o odborné štúdie z oblasti archeológie a histórie, ktoré boli publikované vo vedeckých zborníkoch, obyčajne dostupných iba v špecializovaných knižniciach. Medzi prínosné publikácie môžeme zaradiť aj niektoré tematické články vychádzajúce v  regionálnych či podnikových časopisoch, novinách a občasníkoch, v mnohých prípadoch prinášajúce zaujímavé poznatky o lokálnych dejinách výroby tehál. K takto zverejneným informáciám však môže byť s odstupom času problematický prístup.
 
         Zhromaždením a sprístupnením týchto článkov v Digitálnej knižnici tehliarstva môžeme pomôcť odborným aj amatérskym bádateľom v ich práci. Pre lepšiu prehľadnosť sme články zoradili podľa menného zoznamu autorov, s plným znením názvu článku a publikácie, v ktorom bol článok vydaný. Všetky separáty sú prístupné na stiahnutie vo formáte pdf v kompletnom rozsahu. Okrem samotného textu obsahujú všetky formálne náležitosti odkazujúce na zdroj, kde boli štúdie pôvodne publikované. Všetky texty sú zverejnené zo súhlasom autorov.
 
ZOZNAM PUBLIKÁCIÍ (článok otvoríte kliknutím na meno autora)
 
 
Laterãrius. Dejiny tehliarstva na Slovensku. Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia. Supplementum 3. Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum. Bratislava 2011. (Peter Nagy - Marián Čurný, zost.)
 
Vojtech Anderle: Piešťanské tehelne. Revue Piešťany XXXVIII/4, Piešťany 2002, s. 13.
 
Igor Bazovský: Nálezy rímskej stavebnej keramiky v germánskych objektoch z obdobia sťahovania národov v Bratislave-Rusovciach. Funde von römischer Baukeramik aus germanischen Objekten der Völkerwanderungszeit in Bratislava – Rusovce. Zborník SNM CVI, Archeológia 22, Bratislava 2012, s. 293-297.
 
Zuzana Borzová – Marián Čurný – Noémi Pažinová: Nové poznatky o stredovekom a novovekom osídlení Horných Lefantoviec a Kostolian pod Tribečom. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 47, Nitra 2010, s. 5-24.
 
Ján Čáni: Príspevok k dejinám tehliarstva novovekej Trnavy. Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 14. Zborník zo seminára konaného dňa 8.12.2010. Trnava 2011, s. 15-22.
 
Ján Čáni: Priemyselné pamiatky Trnavského kraja. Pamiatky a múzeá, roč. 60, č. 1, Bratislava 2011, s. 62-65.
 
Marián Čurný: Poznatky o výrobe a značkovaní tehiel na území mesta Nitra a na jeho okolí v období novoveku. Archeologia technica : zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami 17, Brno 2006, s. 52-65.
 
Marián Čurný: Tehly. In: Gerta Březinová – Marián Samuel a kolektív: Tak čo, našli ste niečo? Svedectvo archeológie o minulosti Mostnej ulice v Nitre. Nitra 2007, s. 97-100, 108.
 
Marián Čurný: Nálezy tehál z nemurovaných objektov v dedinskom prostredí na Slovensku. Archaeologia Historica 33, Brno 2008, s. 119-128.
 
Marián Čurný: Archeologické doklady výroby tehiel na Spiši. Východoslovenský pravek IX, Nitra 2009, s. 121-144.
 
Marián Čurný: Brief history of brick-making in Slovakia and signed bricks from Nitra. Journal of the International Brick Collectors Association 27/1, Loveland, OH (USA) 2009, s. 30-33.
 
Marián Čurný: Nové nálezy stredovekej a včasnonovovekej stavebnej keramiky z Košíc. Archaeologia Historica 35/1-2, Brno 2010, s. 253-270.
 
Marián Čurný: Značkované tehly z Nitry. Nyitra bélyeges téglái. In: Béla Herczig (Szerk.): Jeles téglák, jeles emlékeink. Az I. és II. bélyeges tégla napok előadásai. Šahy-Ipolyság 2009. Április 4. Bálványos 2009. Szeptember 26. Baj 2010, s. 54-59.
 
Marián Čurný – Milan Hanuliak – Ivan Kuzma: Tehliarska pec z Iže pri Komárne. Archeologia technica : zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami 19, Brno, s. 83-103.
 
Marián Čurný – Martin Hložek: Výpovedná schopnosť tehiel z benediktínskeho kláštora sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach, okr. Topoľčany. Archeologia technica : zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami 19, Brno 2008, s. 68-82.
 
Marián Čurný – František Javorský: Tehelne v slovenských mestách v stredoveku a novoveku. FORUM URBES MEDII AEVI VI, Brno 2011, s. 26-45.
 
Marián Čurný – Pavol Jelínek: Tehliarstvo na Záhorí. Archeologia technica : zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami 20, Brno 2009, s. 81-128.
 
Marián Čurný – Lucia Luštíková: Návod na prevádzku tehliarskych pecí z roku 1799. Archeologia technica : zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami 21, Brno 2010, s. 69-82.
 
Marián Čurný – Peter Romsauer: Stredoveká tehelňa v Chotíne. Archaeologia Historica 34, Brno 2009, s. 523-540.
 
Jozef Duchoň: Úspech vybudovaný z tehál. Rod Jakabovcov prežil v krásnych stavbách. FACE magazín 3, Košice 2007, s. 10, 11.
 
Kristian Elschek: Römisches Baumaterial, Dachziegeln und Ziegeln vom Záhorie-Gebiet und aus Zohor (Westslowakei). Rímsky stavebný materiál, strešná krytina a tehly zo Záhoria a zo Zohora (Západné Slovensko). Zborník SNM CVI, Archeológia 22, Bratislava 2012, 259-265.
 
M. Hanuš – P. Grznár – K. Kravjarová – M. Budaj – M. Čurný: Výsledky archeologického výskumu kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda. Archaeologia Historica 33, Brno, s. 297-320.
 
Erik Hrnčiarik: Roman building ceramics in the barbarian environment in Slovakia. Rímska stavebná keramika v barbarskom prostredí na Slovensku. Zborník SNM CVI, Archeológia 22, Bratislava 2012,  s. 253-258.
 
Daniel Hupko – Peter Nagy: Príspevok k stavebným dejinám smolenického kaštieľa. Studia Historica Nitriensia 16/1-2, Nitra 2012, s. 45-79.
 
Anton Karabinoš – Marián Vizdal: Nálezy tehliarskych výrobkov v Ražňanoch a ich historická a technická analýza. Die in Ražňany aufgefundenen Ziegelprodukte und ihre historische und technische Analyse. Zborník SNM CVI, Archeológia 22, Bratislava 2012, s. 281-291.

Marián Klčo: Značkované tehly z areálu kúrie Révaiovcov. Hlas Vrbového 19, Vrbové 1999, s. 6.
 
Alexander Murín: Dejiny Banky od najstarších čias po súčasnosť. 20. časť – Banka v období medzivojnovej ČSR (roky 1918-1939) – priemysel, remeslá. Hlásnik obce Banka II/12, Banka 2004.
 
Peter Nagy: Stredoveká a včasnonovoveká pálená strešná krytina na Slovensku. Zborník SNM XCVIII, Archeológia 14, Bratislava 2004, s. 201-210.
 
Peter Nagy: Stredoveká strešná krytina na Slovensku. In: Pavel Gregor (Zost.): Historická strešná krajina na Slovensku. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava 2004, s. 41-46.
 
Peter Nagy – Milan Blahovský: Stredoveké keramické vodovody zo Svätého Jura. Zborník SNM CV, Archeológia 21, Bratislava 2011, s. 173-180.
 
Peter Nagy – Marián Čurný: Stredoveké a včasnonovoveké keramické dlaždice zo Slovenska. Archaeologia Historica 34, Brno 2009, s. 347-358.
 
Peter Nagy – Marián Čurný: Stredoveké a novoveké keramické potrubia zo Slovenska. Archaeologia historica 36/2, Brno 2011, s. 541-555.
 
Peter Nagy – Miloš Gregor: Mineralogicko-petrografická charakteristika pálenej strešnej krytiny z Bratislavského hradu. FORUM URBES MEDII AEVI VI, Brno 2011, s. 194-203.
 
Pavel Polka: Želiezovský prepadnutý kaštieľ. Želiezovský spravodajca X, december 2009, s. 13.
 
Gabriel Szőllősi: Laterãrius. Tehlový dom 2, Zlaté Moravce 2006, s. 18-19.
 
Ondrej Šedo: Objekty s nálezy cihel zkoumané v průběhu výzkumu v trati Mušov-Neurissen. Objekte mit Ziegelfunden aus der Grabung in der Flur Mušov – Neurissen. Zborník SNM CVI, Archeológia 22, Bratislava 2012, s. 267-275.
 

Jozef Šteffek: Signované tehly kúpeľnej obce Vyhne. Balneologický spravodajca 39, 2003-2007, Piešťany 2008, s. 159-162.
 
Vladimír Turčan: Antická stavebná keramika v germánskych objektoch stupavského regiónu. Antike Baukeramik in germanischen Befunden aus der Stupavaer Region. Zborník SNM CVI, Archeológia 22, Bratislava 2012, s. 277-280. 
 
Jozef Urminský: Tehliarska produkcia v Trnave a Hlohovci v stredoveku a novoveku. 1. časť. Novinky z radnice – mesto Trnava 17/6, Trnava 2006, s. 11-14.
 
Jozef Urminský: Tehliarska produkcia v Trnave a Hlohovci v stredoveku a novoveku. 2. časť. Novinky z radnice – mesto Trnava 17/7-8, Trnava 2006, s. 8-10.